Stanovy

STANOVY

Brána, z. s.

 

článek I.

Úvodní ustanovení

 BRÁNA, z. s. (dále jen „spolek“, dříve Občanské sdružení BRÁNA) je spolkem dětí a mládeže. Spolek je dobrovolným sdružením dětí, mládeže a dospělých, kteří mají zájem na morálním, duchovním, kulturním, komunikačním, společenském a fyzickém rozvoji dětí a mládeže v duchu křesťanských principů. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

článek II.

Název, sídlo a působnost spolku

 1. Spolek má název Brána, z. s.
 2. Sídlem spolku je Plzeň, Františkánská 11, poštovní směrovací číslo 301 00; IČ: 66360579.
 3. Spolek působí především na území České republiky, zejména v plzeňské diecézi. Činnost spolku je zaměřena především na děti a mládež v České republice, případně i v zahraničí.

 

článek III.

Účel a zásady činnosti

 1. Účelem spolku je vyvíjet veřejně prospěšnou činnost ve prospěch ochrany a vzdělávání dětí a mládeže, práce s dětmi a mládeží s cílem dosažení obecného blaha. Dalším cílem spolku je vzdělávání mladých lidí a podpora rodin.
 2. Hlavní činností spolku je přispět k výchově, formaci a rozvoji osobnosti dětí a mládeže se zvláštním zaměřením na hodnotné a smysluplné využití volného času. Spolek chce napomáhat přípravě jedince na odpovědný život ve svobodné společnosti a to od raného věku až po dospělost.
 3. Vedlejší hospodářská činnost je uskutečňována pouze za účelem podpory hlavní činnosti spolku.
 4. Zásady existence spolku plně korespondují s principy křesťanské morálky a vycházejí z Úmluvy o právech dítěte.

 

článek IV.

Prostředky naplňování cílů

Mezi prostředky naplňování cílů spolku patří především:

 1. spolupráce s Diecézním centrem mládeže, které je zřízeno Biskupstvím plzeňským, dále jen „DCM Plzeň“,
 2. výchova a formace vedoucích dobrovolně pracujících s mládeží,
 3. zajišťování materiální pomoci, dotací a kontaktů pro děti a mládež a pro práci s dětmi a mládeží,
 4. pořádání akcí se zaměřením na aktivní využití volného času,
 5. spolupráce s organizacemi s podobným zaměřením, s charitativními a humanitárními organizacemi,
 6. prevence drogových závislostí a dalších negativních vlivů působících na děti a mládež,
 7. podpora výchovy dětí a mládeže především v oblasti duchovního života, partnerských a rodinných vztahů, křesťanské morálky, sociálního cítění a zapojování se do společnosti,
 8. navazování kontaktů v zahraničí, spolupráce, vzájemná výměna zkušeností a pomoc,
 9. podpora přátelského soužití různých etnik na území ČR a rozvíjení dobrých vztahů s příslušníky ostatních národů, zejména s ohledem na členství ČR v EU.

 

článek V.

Členství ve spolku

 1. Členem spolku se stává každý, kdo požádá písemně o přijetí předsedu spolku, souhlasí-li předseda s jeho přijetím. Přijatý člen bude zapsán do seznamu členů spolku.
 2. Členství ve spolku je dobrovolné a člen může kdykoli ze spolku vystoupit.
 3. Členem spolku se z titulu své funkce stávají i osoba pověřená vedením DCM Plzeň a osoba, v jejíž pravomoci je pověřovat řízením DCM Plzeň.
 4. Před přijetím za člena musí být žadatel seznámen se stanovami spolku a s dalšími vnitřními předpisy spolku, jakož i s právy a povinnostmi, které mu z členství ve spolku vyplývají.
 5. Členství ve spolku zaniká písemným oznámením o vystoupení ze spolku, vyloučením člena ze spolku, smrtí člena nebo zánikem spolku.
 6. O vyloučení člena spolku rozhoduje předseda spolku. Nesouhlasí-li člen se svým vyloučením, může se do 14 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení odvolat, poté bude ve věci vyloučení s konečnou platností rozhodnuto na nejbližším zasedání kontrolní komise spolku. Od podání odvolání do rozhodnutí kontrolní komise zůstává dotyčný nadále členem spolku.

 

 článek VI.

Práva a povinnosti členů spolku

 1. Všichni členové spolku jsou si rovni a mají stejná základní práva a povinnosti.
 2. Mezi práva člena především náleží:
 • právo být informován o všech základních otázkách činnosti spolku,
 • právo podílet se osobně na práci spolku,
 • právo navrhovat členy kontrolní komise,
 • právo podílet se na řízení a kontrole činnosti spolku,
 • právo kdykoli ze spolku vystoupit,

3. Mezi povinnosti člena patří především:

 • povinnost svou činností napomáhat realizaci cílů spolku,
 • povinnost dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,
 • povinnost dbát, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno spolku,
 • povinnost chránit a zvelebovat majetek spolku,
 • povinnost, rozhodne-li se člen vystoupit ze spolku, oznámit to neprodleně písemně předsedovi spolku,
 • platit stanovené příspěvky.


článek VII.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou předseda spolku, místopředseda spolku a kontrolní komise.

 

článek VIII.

Předseda spolku

 1. Předseda spolku je nejvyšším orgánem spolku, jeho statutárním orgánem.
 2. Předsedou spolku je osoba pověřená řízením DCM Plzeň. Funkční období trvá do skončení pověření k řízení DCM Plzeň.
 3. Není-li takové osoby, nebo odmítne-li shora uvedená osoba vykonávat funkci předsedy spolku, stává se předsedou spolku věkem nejstarší člen spolku. V případě, že věkem nejstarší člen spolku odmítne vykonávat funkci předsedy spolku, postupuje funkce předsedy spolku dále směrem od věkově starších k věkově mladším členům spolku. Odmítnou-li vykonávat funkci předsedy spolku všichni členové spolku, má se za to, že se spolek dobrovolně rozpouští.
 4. Osoba s pravomocí pověřovat řízením DCM Plzeň má pravomoc odvolat předsedu spolku s tím, že nový předseda spolku bude určen shora uvedeným procesem.
 5. Předseda spolku jedná jménem spolku a rozhoduje ve věcech činnosti spolku, které nespadají do kompetence kontrolní komise, a v konkrétních záležitostech činnosti spolku, pokud není vázán rozhodnutím kontrolní komise.
 6. Předseda spolku zejména:
 • rozhoduje o návrzích na konkrétní činnosti spolku,
 • schvaluje výroční zprávu a veškeré vnitřní předpisy spolku,
 • stanovuje výši členského příspěvku.

 

článek IX.

Místopředseda spolku

 1. Předseda spolku může jmenovat místopředsedu spolku.
 2. Předseda spolku má pravomoc kdykoli místopředsedu spolku odvolat.
 3. Pokud je místopředseda spolku jmenován, je spolu s předsedou statutárním orgánem spolku a má právo jednat samostatně jménem spolku.
 4. Místopředseda spolku má za úkol především realizovat rozhodnutí kontrolní komise a předsedy spolku.

 

článek X.

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, má 3 členy, kteří jsou jmenováni osobou, která má pravomoc pověřovat řízením DCM Plzeň.
 2. Kontrolní komise se schází dle potřeby.
 3. Členství v kontrolní komisi končí odstoupením člena, odvoláním člena osobou, která má pravomoc pověřovat řízením DCM Plzeň, nebo uplynutím funkčního období.
 4. Délku funkčního období členů kontrolní komise stanoví ve svém jmenování osoba, která má pravomoc pověřovat řízením DCM Plzeň.
 5. Kontrolní komise zejména:
 • kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí orgánů spolku, dohlíží na hospodaření spolku, zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku.
 • rozhoduje jako odvolací orgán poslední instance ve věci vyloučení člena spolku,
 • rozhoduje o dobrovolném rozpuštění nebo o sloučení s jiným spolkem,

6. Rozhodnutí kontrolní komise je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina členů kontrolní komise.

 

článek XI.

Zásady hospodaření

 1. Spolek si vytváří k naplňování svých cílů vlastní majetek zejména:
 • výnosy z vlastní činnosti,
 • z členských příspěvků,
 • z darů, dědických odkazů a sponzorských příspěvků a
 • z dotací od státních orgánů, obcí a nadací.

2. Za hospodaření s majetkem spolku jsou odpovědni v rozsahu svých pravomocí jednotliví členové nebo orgány spolku v souladu s obecně závaznými právními normami a vnitřními předpisy spolku.

 

článek XII.

Zánik spolku

Při zániku spolku bude veškerý movitý i nemovitý majetek spolku převeden na nástupnický subjekt, bude-li tento působit obdobným způsobem a v obdobné oblasti jako spolek. V případě, že takovýto nástupnický subjekt není, bude veškerý majetek převeden na jiný subjekt působící obdobným způsobem a v obdobné oblasti jako spolek. Úkony spojené se zánikem spolku provede poslední předseda spolku.

 

článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy spolku jsou závazné pro všechny členy i orgány spolku.
 2. Organizační podrobnosti spolku mohou dále rozvádět vnitřní předpisy spolku.
 3. Tyto stanovy vstupují v platnost dnem schválení a v plném rozsahu nahrazují dosud platné stanovy.
 4. Tyto stanovy byly schváleny dne 20. října 2015.

Napsat komentář